Om u als koper te registreren of voor meer informatie, neemt u best contact op met de afdeling Administratie via evi.quirijnen@hoogstraten.eu

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten van Coöperatie Hoogstraten cvba.


Algemene voorwaarden

 

 1. De kopers, commissionaires of gevolmachtigden, worden geacht bij elke aankoop met de hieronder vermelde koopvoorwaarden akkoord te gaan en zich te onderwerpen aan de veilingsreglementen. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen afwijkingen en hebben voorrang op voorwaarden opgenomen in alle latere documenten van de klanten van de veiling. De nietigverklaring door de rechtbank van één van de hierna volgende bedingen doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 2. Om te kopen moet de klant zijn kopersnummer aanvragen bij de veilingadministratie. Er kan een waarborg (onder de vorm van een bankgarantie, contante som, kredietverzekering of andere) gevraagd worden aan de klanten.
 3. Alle koopwaren worden door de koper afgenomen en aanvaard op de veiling. Hij zal bij het ter beschikkingstellen van de waren deze onmiddellijk nazien voor wat betreft eenvormigheid, hoeveelheid en prijs. Klachten moeten gemotiveerd worden en vóór het verlaten van de veiling bij de keurder of het bestuur worden ingediend. Nadien geformuleerde klachten zijn niet meer ontvankelijk.
 4. De waren mogen slechts geladen worden op vertoon van een laadbon.
 5. Alle aankopen worden contant en in euro betaald. Niet-betaling maakt onmiddellijk en van rechtswege alle andere schuldvorderingen tegenover de koper eisbaar. Het feit niet contant te betalen geeft aan de verkoper ipso jure en zonder immorastelling het recht verwijlintresten aan te rekenen, nl. 0,2 % per week en ondeelbaar. Het in rekening brengen van verwijlintresten geeft in geen enkel geval aan de koper het recht de betaling uit te stellen. Bij niet tijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 7.500,00 euro, en dit naast eventuele aanmaningskosten, wisselkosten en protestkosten.
 6. De koper betaalt voor “meermalig” inpakgoed een waarborgsom op de rekening aangeduid en een gebruiksrecht. Voor het door de veiling als “eenmalig” beschouwde inpakgoed betaalt de koper de prijs aangeduid op de rekening. Het meermalig inpakgoed Coöperatie Hoogstraten wordt teruggenomen door de veiling aan de waarborgsom mits teruglevering in onze magazijnen. Dit moet geschieden uiterlijk binnen de veertien dagen na aankoop. Voor een inpakgoed dat na deze termijn ingebracht wordt, kan een bijkomend gebruiksrecht aangerekend worden, onverminderd het recht van de veiling om na een maand de waarborgsom als onherroepelijk en door haar als definitief verworven te beschouwen. Het ingeleverd inpakgoed moet in goede staat, niet bevuild en niet beschadigd zijn.
 7. Het inpakmateriaal dat met het merk van de vennootschap (VK-VdK-VH- Coöperatie Hoogstraten - Veiling Hoogstraten - HOOGSTRATEN - Veiling der Kempen) en/of het gemeenschappelijk merk Flandria® en/of Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (V.B.T.) is gemerkt, mag enkel voor de volgende doeleinden gebruikt worden : - voor de verpakking voor eenmalig en meermalig gebruik : voor de aankoop bij de veiling en voor de verdere verhandeling van de in de verpakking gekochte koopwaar tot aan de verbruiker, op voorwaarde dat de verhandelde koopwaar bij de veiling gekocht werd in de verpakking. – voor de verpakking voor meermalig gebruik : eveneens voor de teruglevering van de verpakking aan de veiling. Elk ander gebruik wordt aanzien als misbruik. Ieder regelmatig vastgesteld misbruik maakt een schadevergoeding eisbaar die forfaitair op 12,50 euro per kist wordt vastgesteld. Onder andere door een gerechtsdeurwaarder opgemaakte vaststelling geldt als voldoende bewijs van het feit van het misbruik. Misbruik van de door Coöperatie Hoogstraten verstrekte certificaten en GGN is ten strengste verboden.
 8. De cliënten mogen niet méér inpakgoed terugbrengen dan afgeleverd door de veiling. De waarborg van het eventueel meer ingeleverde wordt niet terugbetaald.
 9. De verkoper blijft eigenaar van de verkochte goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling van de goederen door de koper. De volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de goederen gaat over van de verkoper naar de koper op het ogenblik dat de goederen door de koper of diens aangestelde worden opgeladen op de kade van de verkoper.
 10. In geval van niet-levering kan de verkoper enkel worden aangesproken voor de waarde van de verkochte goederen. De verkoper kan in geen geval worden aangesproken voor schade geleden door derden ingevolge de niet-levering van verkochte goederen.
 11. De veiling is niet aansprakelijk voor storingen die zich voordoen bij de levering ten gevolge van omstandigheden die worden beschouwd als overmacht zoals algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, onlusten, ongevallen, machinebreuk, overstromingen, enz ... Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
 12. Schuldvergelijking: De veiling heeft steeds het recht om schuldvorderingen tegenover de koper te compenseren met eventuele vorderingen van de koper ten hare opzichte. Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de veiling kan de koper evenwel geen enkele schuldvergelijking inroepen, welke ook de rechten of vorderingen zijn op basis waarvan de koper schuldvergelijking wil doen gelden.

 

Deze verkoopsvoorwaarden zijn ter beschikking op de maatschappelijke zetel in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

These conditions of sale can be consulted at the registered office in Dutch, English, French and German.

Ces conditions de vente sont disponibles au siège social en langue néerlandaise, anglaise, française et allemande.

Diese Verkaufsbedingungen stehen im Gesellschaftssitz in Niederländisch, Englisch, Französisch und Deutsch zur Verfügung.

 

Alle geschillen in verband met deze facturen of con­tracten vallen onder de be­voegdheid van de Recht­banken te Turnhout of de Vrederechter van

Hoogstraten De verkoper kan echter tevens het geschil laten beslechten voor de Rechtbank van de woon­plaats van de debiteur. Het Belgisch recht is van toepassing.

In case of disputes in con­nection with this contract or these invoices only the Courts or Justice of Peace of Turn­hout or the Courts of Hoog­straten are competent. Never­theless, the seller reserves the right to bring the case before the Court of the debtor’s domicile. Belgian law is appli­cable. 
Tout litige relatif à ces factures ou contrats est de le compétence des tribuniaux de Turnhout ou du juge de Paix de Hoogstraten. Le vendeur peut toutefois porter le litige devant le tribunal du domicile du débiteur. Le droit belge est applicable.
Alle Streitfälle bezüglich dieser Rechnungen oder Verträge fallen unter die Gerichtsbarkeit der Gerich­te von Turnhout oder des Friedensrichters von Hoogstraten. Der Verkäufer hat jedoch das Recht die Streitfälle vom Gericht des Wohnsit­zes des Schuldners schlich­ten zu lassen. Das belgische Recht ist anwendbar.